Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal

Farmakologisk behandling för barn och ungdomar enligt Läkemedelsverket (2016)

Publicerad: 2022-12-06

Metylfenidat

 • Metylfenidat rekommenderas som förstahandsval.
 • Erfarenheten är störst av denna substans och det finns också fler vetenskapliga studier av metylfenidat jämfört med de övriga substanserna. 
 • Metylfenidat har även i studier visat större effektstorlek på gruppnivå än atomoxetin, även om det finns enskilda patienter som svarar bättre på atomoxetin än på metylfenidat. 
 • Kliniska studier (3 veckor till 6 månader) har visat att metylfenidat och atomoxetin lindrar ADHD-symtom hos barn och ungdomar. Däremot kan nyttan inte bedömas vid längre tids behandling (> 6 månader) i brist på placebokontrollerade långtidsstudier, medan den kliniska erfarenheten är omfattande. 
 • Optimal dos vid behandling med metylfenidat är individuell. Behandlingen bör inledas med låg dos, 18 mg för långverkande respektive 5–10 mg för medellångverkande, och justeras upp stegvis, cirka en gång per vecka tills man uppnått en dos som ger god effekt och som tolereras väl. 
 • Det är viktigt att inte avbryta upptrappning av dosen för tidigt – det kan vara bättre att testa en högre dos som minskas om biverkningar uppträder, för att uppnå en optimal balans mellan effekt och biverkningar. 
 • Den högsta rekommenderade dosen som är godkänd för långverkande metylfenidat är 54 mg och för medellångverkande 60 mg.

Atomoxetin

 • Det kan ibland finnas särskilda skäl att använda atomoxetin som förstahandsval, till exempel vid risk för skadligt bruk av substanser, svåra tics eller allvarlig sömnstörning
 • Om metylfenidat varit förstahandsval och det uppsatta behandlingsmålet inte har uppnåtts och/ eller det uppstått oacceptabla biverkningar är lisdexamfetamin eller atomoxetin andrahandsval. 
 • Om atomoxetin varit förstahandsval och inte gett optimal effekt och/eller oacceptabla biverkningar bör i regel metylfenidat vara andrahandsval innan man prövar lisdexamfetamin.
 • Rekommenderad startdos av atomoxetin är 0,5 mg/kg/dag. 
 • Även atomoxetin-dosen justeras varje vecka utifrån kliniskt svar och tolerans.
 • Rekommenderad underhållsdos är cirka 1,2 mg/kg/dag.

Guanfacin

 • Guanfacin med fördröjd frisättning är godkänt för behandling av ADHD hos barn från 6 års ålder. 
 • Det rekommenderas för närvarande som tredjehandsval.

Lisdexamfetamin (LDX)

 • Behandling med lisdexamfetamin inleds med 20–30 mg som sedan kan höjas med 10–20 mg i veckan. Högsta rekommenderade dos är 70 mg dagligen.

Dexamfetamin

 • Ett kortverkande dexamfetamin-preparat godkändes hösten 2014 för behandling av ADHD hos barn från 6 års ålder. 
 • Den snabbt insättande effekten är ett observandum då det innebär en potentiellt ökad risk för skadligt bruk eller felaktig användning. 
 • Detta bör uppmärksammas även vad gäller övriga CS-läkemedel med snabbt insättande och kortverkande effekt.
 1. Läkemedel vid adhd - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2016;27(2):13–24

ÄMNEN I DEN HÄR ARTIKELN

Behandling

Behandling

Barn

Barn

visste-du-att.svg

Distansundervisning under covid-19

En av de första studierna som har undersökt hur distansundervisning påverkar ungdomar med eller utan ADHD under covid-19 pandemin visade att det finns skillnader. De med ADHD och deras föräldrar upplevde fler svårigheter med distansundervisning än vad kontrollgruppen utan ADHD rapporterade. Studien visade också att 72 procent av samtliga skolbarn (n=238) ägnade mindre än 3 timmar per dag till skolarbetet.

Referens: Becker SP et al. J Adol Health 2020; 67: 769-777

webinars_spotblock.png

Webinars

Webbaserad utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal

patiensupport_spotblock.png

Patientstöd

Hjälpmedel för både barn och vuxna