Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal

Farmakologisk behandling för vuxna enligt Läkemedelsverket (2016)

Publicerad: 2022-12-06

 • Kliniska prövningar har visat att metylfenidat och atomoxetin lindrar ADHD-symtom vid korttidsbehandling (3 veckor till 6 månader) för vuxna med ADHD.
 • Korttidseffekter har även visats för lisdexamfetamin jämfört med placebo. 
 • Vidare finns det öppna förlängningsstudier och observationella, prospektiva kohortstudier som talar för att det finns en bibehållen behandlingseffekt upp till fyra år både för metylfenidat och atomoxetin, samt upp till ett år för lisdexamfetamin.

Metylfenidat 

 • Metylfenidat bör utifrån evidensläge och klinisk erfarenhet betraktas som förstahandsval.
 • Metylfenidat med modifierad frisättning med dosering upp till 80 mg/dygn är godkänt för nyinsättning hos vuxna som successivt trappas upp till den dos som ger bäst balans mellan effekt och biverkningar. 
 • Det är vanligt med utvärdering och dosjustering ungefär en gång per vecka i behandlingens inledningsskede. 
 • Klinisk erfarenhet visar att det finns stora individuella skillnader i behandlingssvar. Behandlingen behöver därför individualiseras vad gäller såväl beredningsform som doseringstillfällen. 

Lisdexamfetamin (LDX)

 • LDX godkändes i början av 2015 för nyinsättning hos vuxna och det finns en begränsad erfarenhet av substansen i klinisk praxis. 
 • LDX kan framför allt övervägas till patienter med otillräcklig effekt och/eller biverkningar av metylfenidat. 
 • Behandlingen inleds med 30 mg/dygn som sedan kan höjas med 10–20 mg i veckan.
 • Högsta rekommenderade dos är 70 mg dagligen. 

Atomoxetin

 • Atomoxetin är godkänt för nyinsättning hos vuxna. Den kliniska relevansen av effektstorleken har bedömts som måttlig på grund av en hög andel biverkningsrelaterade behandlingsavbrott.
 • Atomoxetin kan framför allt övervägas till patienter med otillräcklig effekt och/eller besvärande biverkningar av CS-läkemedel. 
 • Rekommenderad startdos till vuxna är 40 mg/dygn och rekommenderad underhålldos är 80–100 mg en gång dagligen. 
 • För att uppnå optimal balans mellan effekt och biverkningar kan dosering morgon och kväll övervägas. 
 • Atomoxetin kan övervägas som förstahandsval bland annat vid risk för otillbörlig spridning av CS-läkemedel. 

Dexamfetamin och guanfacin

 • För kortverkande dexamfetamin och guanfacin med fördröjd frisättning ges här inga specifika rekommendationer. 
 • Dexamfetamin och guanfacin är inte godkända för behandling av vuxna. Skälet är att det aktuella vetenskapliga underlaget för behandling av vuxna är mycket begränsat för dexamfetamin och saknas helt för guanfacin med fördröjd frisättning. 
 1. Läkemedel vid adhd - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2016;27(2):13–24

ÄMNEN I DEN HÄR ARTIKELN

Behandling

Behandling

Kvinnor

Kvinnor

visste-du-att.svg

Vem kan utreda ADHD?

För att genomföra en utredning vid misstanke om ADHD behövs läkare med psykiatrisk kompetens och psykolog med specialistkompetens. Ofta behövs kompletterande bedömningar specialpedagog, logoped, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator.

Referens: Socialstyrelsen (2019). Utredning och diagnostik av adhd hos vuxna och barn.

webinars_spotblock.png

Webinars

Webbaserad utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal

patiensupport_spotblock.png

Patientstöd

Hjälpmedel för både barn och vuxna